Thiên Thủ

Trang SứcLevelLoạiThuộc Tính

106

Nón

Lực Tay +46,000

106

Dây Chuyền

Lực Tay +46,000

106

Ngọc Bội

Tinh Thần +46,000

106

Hộ Phù

Tinh Thần +46,000

106

Vòng Tay

Nhạy Bén +48,000

106

Lắc Tay

Nhạy Bén +48,000

106

Găng Tay

Thể Lực +470,000

106

Nhẫn

Thể Lực +470,000

Set Bonus

Lực TayTinh Thần

Cặp

Set Bonus

Tỷ lệ đỡ đòn +25% (có thể vượt giới hạn). Kháng khống chế +30%.

Tỷ lệ đỡ đòn +25% (có thể vượt giới hạn). Lực công +20%.

Nhạy Bén

Thể Lực

Cặp

Set Bonus

Tỷ lệ bạo kích +25% (có thể vượt giới hạn). Kháng khống chế +30%.

Tỷ lệ bạo kích +25% (có thể vượt giới hạn). HP +30%.

Full Set Bonus

Tỷ lệ tổn thương +40%. Tỷ lệ miễn thương +40%.

Last updated