Chỉ số Vòng Sáng và Tộc Huy

Noel - 8% tỷ lệ tổn thương

Sakura - 8% tỷ lệ miễn thương

Ác Mộng - 5% tỷ lệ miễn thương

Arena Toàn Cầu - 2% tỷ lệ miễn thương

Izanami - 5% tỷ lệ tổn thương

Âm Dương Bát Quái - 5% tỷ lệ tổn thương

Khế Ước Naraku - 5% tỷ lệ tổn thương

Giấc Mơ Kỳ Lạ - 5% tỷ lệ miễn thương

Last updated