Chú Ấn

Trang bịLevelLoạiHệThuộc tính

106

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +55,000

106

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +55,000

106

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +55,000

106

Nón

No Limit

vật phòng +54,000

106

Giáp

No Limit

vật phòng +54,000

106

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +54,000

106

Giày

No Limit

tốc độ +55,000

106

Đai

No Limit

thể lực +560,000

Set Bonus

  • 2 món: Nhạy bén +22000. Tỷ lệ tổn thương +30%.

  • 4 món: Nhạy bén +28000. Tỷ lệ tổn thương +30%. Giảm công địch +35%.

  • 6 món: Tỷ lệ miễn thương +30%. HP +20. Sau khi giải phóng kỹ năng, hồi HP bản thân hệ số 40%.

Last updated