Thiên Sứ

Trang bịLevelLoạiHệThuộc tính

96

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +4,500

96

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +4,500

96

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +4,500

96

Nón

No Limit

vật phòng +1,500

96

Giáp

No Limit

vật phòng +1,500

96

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +3,000

96

Giày

No Limit

tốc độ +4,500

96

Đai

No Limit

thể lực +11,000

Set Bonus

  • 2 món: Tỷ lệ miễn thương +15%.

  • 4 món: Tỷ lệ tổn thương +10%. Nhạy bén +2000.

  • 6 món: Tỷ lệ hợp kích +10%. Thể lực +5000.

Last updated