Vong Cốt

Trang bịLevelLoạiHệThuộc tính

106

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +28,000

106

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +28,000

106

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +28,000

106

Nón

No Limit

vật phòng +26,000

106

Giáp

No Limit

vật phòng +26,000

106

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +30,000

106

Giày

No Limit

tốc độ +28,000

106

Đai

No Limit

thể lực +320,000

Set Bonus

  • 2 món: Tỷ lệ tổn thương +30%. Tỷ lệ miễn thương +30%.

  • 4 món: Nhạy bén +15000 tốc độ. Tỷ lệ miễn thương +30%. Vật/Huyễn phòng +20%.

  • 6 món: Nhạy bén +20000 tốc độ. Tỷ lệ tổn thương +40%. Sau khi giải phóng kỹ năng, khiến địch dính Độc (DOT hệ số 100%) trong 2 hiệp.

Last updated