Chỉ số ngọc cộng thêm

Tên/ Cấp

Bạo Kích

Đỡ Đòn

Thể Lực

Né Tránh

Lực Tay

Nhạy Bén

Tinh Thần

Phá Kích

Kháng Bạo

Chính Xác

Nộ

1

?

2

?

3

?

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Last updated