Otsutsuki

Trang bịLevelLoạiHệThuộc tính

106

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +40,000

106

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +40,000

106

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +40,000

106

Nón

No Limit

vật phòng +38,000

106

Giáp

No Limit

vật phòng +38,000

106

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +38,000

106

Giày

No Limit

tốc độ +40,000

106

Đai

No Limit

thể lực +400,000

Set Bonus

  • 2 món: Tỷ lệ hợp kích +20%. Tỷ lệ tổn thương +20%.

  • 4 món: Nhạy bén +18000. HP +30%. Vật/Huyễn phòng +30%.

  • 6 món: Nhạy bén +26000. Tỷ lệ tổn thương +40%. Kháng khống chế 40%.

Last updated