Sương Hỏa

Trang SứcLevelLoạiThuộc Tính

106

Nón

Lực Tay +16,000

106

Dây Chuyền

Lực Tay +16,000

106

Ngọc Bội

Tinh Thần +16,000

106

Hộ Phù

Tinh Thần +16,000

106

Vòng Tay

Nhạy Bén +20,000

106

Lắc Tay

Nhạy Bén +20,000

106

Găng Tay

Thể Lực +90,000

106

Nhẫn

Thể Lực +90,000

Set Bonus

Lực TayTinh Thần

Cặp

Set Bonus

Tỷ lệ tổn thương +20%. Miễn giảm sát thương sau cùng +10%.

Tỷ lệ tổn thương +20%. Miễn giảm sát thương sau cùng +10%.

Nhạy Bén

Thể Lực

Cặp

Set Bonus

Tỷ lệ hợp kích +20%. Miễn giảm sát thương sau cùng +10%.

Kháng cẩm phổ tỷ lệ +30%. Miễn giảm sát thương cuối +10%.

Last updated