Ám Mạc

Trang SứcLevelLoạiThuộc Tính

106

Nón

Lực Tay +30,000

106

Dây Chuyền

Lực Tay +30,000

106

Ngọc Bội

Tinh Thần +30,000

106

Hộ Phù

Tinh Thần +30,000

106

Vòng Tay

Nhạy Bén +34,000

106

Lắc Tay

Nhạy Bén +34,000

106

Găng Tay

Thể Lực +340,000

106

Nhẫn

Thể Lực +340,000

Set Bonus

Lực TayTinh Thần

Cặp

Set Bonus

Tỷ lệ tổn thương +20%. Vật/Huyễn phòng +15%.

Tỷ lệ tổn thương +20%. HP +10%.

Nhạy Bén

Thể Lực

Cặp

Set Bonus

Tỷ lệ hợp kích +20%. Sau khi giải phóng kỹ năng giảm 20% tốc độ của 1 địch bất kì.

Tỷ lệ miễn thương +20%. Khi bị tấn công, có 20% đưa bản thân vào trạng thái Siêu Né trong 2 hiệp.

Last updated