Thánh Đản

Trang bịLevelLoạiHệThuộc tính

101

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +5,000

101

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +5,000

101

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +5,000

101

Nón

No Limit

vật phòng +2,000

101

Giáp

No Limit

vật phòng +2,000

101

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +4,000

101

Giày

No Limit

tốc độ +5,000

101

Đai

No Limit

thể lực +15,000

Set Bonus

  • 2 món: Tỷ lệ tổn thương +10%. Nhạy bén +2000.

  • 4 món: Giảm thủ địch +20%. Thể lực+5000.

  • 6 món: Tăng 20% sát thương bạo. Tỷ lệ miễn thương +15%.

Last updated