Chú Ấn Tayuya

  • Lực tay: 30.000 (29%)

  • Nhanh nhẹn: 35.000 (36%)

  • Tinh thần: 35.000 (36%)

  • Thể lực: 360.000 (35%)

Thiên phú

  • Tăng lượng nhanh nhẹn và tinh thần theo phần trăm. Bẩm sinh có 88% tốc độ, 70% tỷ lệ tổn thương và 55% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, giảm phe địch 53% tốc độ và 15% tỷ lệ tổn thương. Giảm hàng sau địch 30% vật phòng và hàng đầu/giữa huyễn phòng tương ứng 50%/30%. Tăng phe ta 30% lực công và 20% HP. Mỗi 10% HP mất, tăng tất cả các đồng minh 10% tỷ lệ tổn thương và 5% lực công. Bỏ qua 150% Phản Thương. Miễn dịch Phong Ấn, Phong Ngục và Hỗn Loạn.

  • Thức tỉnh lần 1: Tăng tỷ lệ tổn thương bản thân lên 15%

  • Thức tỉnh lần 2: Khi chết, gây bộc phá sát thương hàng giữa kẻ địch hệ số 300%

  • Thức tỉnh lần 3: Bẩm sinh có 92% tốc độ (từ 88% → 92%). Lên trận tăng phe ta 116% tốc độ (loại bỏ giảm phe địch 53% tốc độ) và 30% HP (từ 20% → 30%). Tăng phe ta 30% tỷ lệ miễn thương. Miễn dịch Mê Hoặc.

Kỹ năng

  • Tấn công tất cả kẻ địch hàng đầu/giữa/sau hệ số lần lượt là 450%/180%/180%. 80% gây cho tất cả kẻ thù Phong Ấn (chỉ được đánh thường, không thể xua tan). Phục hồi tất cả các đồng minh HP (ngoại trừ bản thân) hệ số 150% và áp dụng hiệu ứng Thuẫn Cuồng Nộ (ngoại trừ bản thân) trong 2 hiệp. Tăng tất cả các đồng minh 40% tỷ lệ tổn thương và 40% phòng thủ thêm trong 2 hiệp. Hồi bản thân 68 nộ, đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Hỗn Loạn (CC mềm): Tấn công đồng minh (Đánh Thường)

Phong Ấn (CC cứng): Không thể tung kỹ năng

Phong Ngục: CC cứng

Thuẫn Cuồng Nộ: Tăng sát thương gây ra thêm 30%. Không thể xóa

Last updated