Liệt Diệm

Trang SứcLevelLoạiThuộc Tính

106

Nón

Lực Tay +16,000

106

Dây Chuyền

Lực Tay +16,000

106

Ngọc Bội

Tinh Thần +16,000

106

Hộ Phù

Tinh Thần +16,000

106

Vòng Tay

Nhạy Bén +20,000

106

Lắc Tay

Nhạy Bén +20,000

106

Găng Tay

Thể Lực +100,000

106

Nhẫn

Thể Lực +100,000

Set Bonus

Lực TayTinh Thần

Cặp

Set Bonus

Tỷ lệ tổn thương +20%. Tỷ lệ miễn thương +20%.

Nhạy bén +20000. Tỷ lệ miễn thương +15%.

Nhạy Bén

Thể Lực

Cặp

Set Bonus

Tỷ lệ tổn thương +15%. Giảm thủ địch +15%.

Tỷ lệ cứu viện 20%. Tỷ lệ miễn thương +15%.

Last updated