Nộ Phong

Trang bịLevelLoạiHệThuộc tính

106

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +22,000

106

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +22,000

106

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +22,000

106

Nón

No Limit

vật phòng +20,000

106

Giáp

No Limit

vật phòng +20,000

106

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +24,000

106

Giày

No Limit

tốc độ +22,000

106

Đai

No Limit

thể lực +260,000

Set Bonus

  • 2 món: Nhạy bén +6000. Tỷ lệ miễn thương +40%.

  • 4 món: Nhạy bén +10000. Giảm thủ địch +20%. Miễn giảm sát thương sau cùng +30%.

  • 6 món: Nhạy bén +15000. Tỷ lệ tổn thương +50%. Sau khi giải phóng kỹ năng, bản thân vào trạng thái Siêu Né trong 1 hiệp.

Last updated