Kiên Thành

Trang bịLevelLoạiHệThuộc tính

106

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +36,000

106

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +36,000

106

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +36,000

106

Nón

No Limit

vật phòng +34,000

106

Giáp

No Limit

vật phòng +34,000

106

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +36,000

106

Giày

No Limit

tốc độ +36,000

106

Đai

No Limit

thể lực +380,000

Set Bonus

  • 2 món: Tỷ lệ miễn thương +30%. HP +10%.

  • 4 món: Nhạy bén +18000. Vật/Huyễn phòng +20%. Sau khi giải phóng kỹ năng, tăng Hàng Sau 20% lực công trong 1 hiệp,

  • 6 món: Nhạy bén +26000. Miễn giảm sát thương sau cùng +30%. Sau khi bị tấn công, có 50% gây Choáng kẻ tấn công trong 1 hiệp.

Last updated