Lục Đạo•Hoàng Tuyền

Lục Đạo•Hoàng Tuyền (1,600,000 Áo nghĩa và 1,590,000 Áo nghĩa thức tỉnh)

Chi Tiết

Tiêu Tốn

Bậc 1

– Tấn công tất cả kẻ thù hệ số 120%. Có một tỷ lệ nhỏ (10%) Chủng Tử Vong lên 1 kẻ thù ngẫu nhiên.

  • 1,600,000 Áo nghĩa

  • 120,000 Áo nghĩa thức tỉnh

Bậc 2

– Tấn công tất cả kẻ thù hệ số (220% / 240% / 260% / 280% / 300%). Có một tỷ lệ nhỏ (10%) Chủng Tử Vong lên 1 kẻ thù ngẫu nhiên.

  • 25,000⇒29,000 Áo nghĩa thức tỉnh(để nâng max cấp)

Bậc 3

– Tấn công tất cả kẻ thù hệ số 300%. Có một tỷ lệ nhỏ (10%) Chủng Tử Vong lên 1 kẻ thù ngẫu nhiên. Giảm tỷ lệ miễn thương hàng đầu đối phương (10% / 20% / 30% / 40% / 50%) trong 2 hiệp.

  • 30,000⇒34,000 Áo nghĩa thức tỉnh(để nâng max cấp)

Bậc 4

– Tấn công tất cả kẻ thù hệ số 300%. Có một tỷ lệ nhỏ (10%) Chủng Tử Vong lên 1 kẻ thù ngẫu nhiên. Tăng tỷ lệ thành công khống chế của hàng sau đồng minh thêm (5% / 10% / 15% / 20% / 25%) trong 2 hiệp. Giảm tỷ lệ miễn thương hàng đầu kẻ địch đi 50% trong 2 hiệp.

  • 35,000⇒39,000 Áo nghĩa thức tỉnh(để nâng max cấp)

Bậc 5

– Tấn công tất cả kẻ thù hệ số 300%. Có (30% / ? / ? / ? / 100%) Chủng Tử Vong lên (1 / ? / ? / ? 2) kẻ thù ngẫu nhiên. Tăng tỷ lệ thành công khống chế của hàng sau đồng minh thêm 25% trong 2 hiệp. Giảm tỷ lệ miễn thương hàng đầu kẻ địch đi 50% trong 2 hiệp.

  • 40,000⇒44,000 Áo nghĩa thức tỉnh(để nâng max cấp)

Bậc 6

– Tấn công tất cả kẻ thù hệ số 300%. Gây Chủng Tử Vong lên 2 kẻ thù ngẫu nhiên. Tăng tỷ lệ thành công khống chế của hàng sau đồng minh thêm 25% trong 2 hiệp. Giảm tỷ lệ miễn thương hàng đầu kẻ địch đi 50% trong 2 hiệp và tỷ lệ hợp kích của hàng giữa kẻ địch (20% / 40% / 60% / 80% / 100%) trong 2 hiệp.

  • 45,000⇒49,000 Áo nghĩa thức tỉnh(để nâng max cấp)

Bậc 7

– Tấn công tất cả kẻ thù hệ số 300%. Gây Chủng Tử Vong lên 2 kẻ thù ngẫu nhiên. Tăng tỷ lệ thành công khống chế của hàng sau đồng minh thêm 25% trong 2 hiệp và tốc độ thêm (4% / 8% / 12% / 16% / 20%) trong 2 hiệp. Giảm tỷ lệ miễn thương hàng đầu kẻ địch đi 50% trong 2 hiệp và tỷ lệ hợp kích của hàng giữa kẻ địch 100% trong 2 hiệp.

  • 50,000⇒54,000 Áo nghĩa thức tỉnh(để nâng max cấp)

Bậc Cuối

– Tấn công tất cả kẻ thù hệ số 300%. Gây Chủng Tử Vong lên 2 kẻ thù ngẫu nhiên. Tăng tỷ lệ thành công khống chế của hàng sau đồng minh thêm 25% trong 2 hiệp và tốc độ thêm 20% trong 2 hiệp. Giảm tỷ lệ miễn thương hàng đầu kẻ địch đi 50% trong 2 hiệp và tỷ lệ hợp kích của hàng giữa kẻ địch 100% trong 2 hiệp. Có (50% / ? / ? / 100%) cơ hội cho (1 / ? / ? / 3) đồng mình Miễn Chủng Tử Vong.

  • 55,000⇒59,000 Áo nghĩa thức tỉnh(để nâng max cấp)

Last updated