Quyển Chung Yên

Quyển Chung Yên (1,600,000 Áo nghĩa và 2,020,000 Áo nghĩa thức tỉnh)

Chi Tiết

Tiêu Tốn

Bậc 1

– Tấn công tất cả kẻ thù hệ số 120%, áp dụng Thuẫn Cuồng Nộ lên tất cả đồng minh tăng sát thương lên 5% trong ? hiệp.

  • 1,600,000 Áo nghĩa

  • 200,000 Áo nghĩa thức tỉnh

Bậc 2

– Tấn công tất cả kẻ thù hệ số (220% / 240% / 260% / 280% / 300%) sát thương, áp dụng Thuẫn Cuồng Nộ lên tất cả đồng minh tăng sát thương lên 5% trong ? hiệp.

  • 35,000⇒39,000 Áo nghĩa thức tỉnh(để nâng max cấp)

Bậc 3

– Tấn công tất cả kẻ thù hệ số 300% , áp dụng Thuẫn Cuồng Nộ lên tất cả đồng minh tăng sát thương lên 5% trong ? hiệp. Giảm tỷ lệ thành công khống chế của kẻ hàng sau kẻ thù đi (5% / 10% / 15% / 20% / 25%) trong 2 hiệp.

  • 40,000⇒44,000 Áo nghĩa thức tỉnh(để nâng max cấp)

Bậc 4

– Tấn công tất cả kẻ thù hệ số 300%, áp dụng Thuẫn Cuồng Nộ lên tất cả đồng minh tăng sát thương lên 5% trong ? hiệp. Tăng hàng sau đồng minh lực công (10% / 15% / 20% / 25% / 30%) trong 2 hiệp. Giảm tỷ lệ thành công khống chế của kẻ hàng sau kẻ thù đi 25% trong 2 hiệp.

  • 45,000⇒49,000 Áo nghĩa thức tỉnh(để nâng max cấp)

Bậc 5

– Tấn công tất cả kẻ thù hệ số 300%, áp dụng Thuẫn Cuồng Nộ lên tất cả đồng minh tăng sát thương lên (10% / 15% / 20% / 25% / 30%) trong ? hiệp. Tăng hàng sau đồng minh lực công 30% trong 2 hiệp. Giảm tỷ lệ thành công khống chế của kẻ hàng sau kẻ thù đi 25% trong 2 hiệp.

  • 50,000⇒54,000 Áo nghĩa thức tỉnh(để nâng max cấp)

Bậc 6

– Tấn công tất cả kẻ thù hệ số 300%, áp dụng Thuẫn Cuồng Nộ lên tất cả đồng minh tăng sát thương lên 30% trong ? hiệp. Tăng hàng sau đồng minh lực công 30% trong 2 hiệp. Giảm tỷ lệ thành công khống chế của kẻ hàng sau kẻ thù đi 25% trong 2 hiệp và tỷ lệ tổn thương (5% / 10% / 15% / 20% / 25%) trong 2 hiệp.

  • 55,000⇒59,000 Áo nghĩa thức tỉnh(để nâng max cấp)

Bậc 7

– Tấn công tất cả kẻ thù hệ số 300%, áp dụng Thuẫn Cuồng Nộ lên tất cả đồng minh tăng sát thương lên 30% trong ? hiệp. Tăng hàng sau đồng minh lực công 30% trong 2 hiệp và tỷ lệ hợp kích bản thân thêm (20% / 40% / 60% / 80% / 100%) trong 1 hiệp. Giảm tỷ lệ thành công khống chế của kẻ hàng sau kẻ thù đi 25% trong 2 hiệp và tỷ lệ tổn thương 25% trong 2 hiệp.

  • 60,000⇒64,000 Áo nghĩa thức tỉnh(để nâng max cấp)

Bậc Cuối

– Tấn công tất cả kẻ thù hệ số 300%, áp dụng Thuẫn Cuồng Nộ lên tất cả đồng minh tăng sát thương lên 30% trong ? hiệp. Tăng hàng sau đồng minh lực công 30% trong 2 hiệp và tỷ lệ hợp kích bản thân thêm 100% trong 1 hiệp. Giảm tỷ lệ thành công khống chế của kẻ hàng sau kẻ thù đi 25% trong 2 hiệp và tỷ lệ tổn thương 25% trong 2 hiệp. Có (50% / 100% / 100% / 100% / 100%) đưa (1 / 1 / 1-2 / 2 / 3) đồng minh ngẫu nhiên vào trạng thái Siêu Né trong 1 hiệp.

  • 65,000⇒69,000 Áo nghĩa thức tỉnh(để nâng max cấp)

Last updated