Sarutobi

Trang bịLevelLoạiHệThuộc tính

106

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +55,000

106

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +55,000

106

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +55,000

106

Nón

No Limit

vật phòng +54,000

106

Giáp

No Limit

vật phòng +54,000

106

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +54,000

106

Giày

No Limit

tốc độ +55,000

106

Đai

No Limit

thể lực +560,000

Set Bonus

  • 2 món: Nhạy bén +20000. Lực tay +20000. Tinh thần +20000. Tỷ lệ tổn thương +30%.

  • 4 món: Lực tay +22000. Tinh thần +22000. Lực công +25%. HP +30%.

  • 6 món: Tỷ lệ tổn thương +30%. Tỷ lệ miễn thương +30%. Mỗi 10% HP mất, bỏ qua địch 6% lực công.

Last updated