Bạc Tốn Up Vĩ

- Lưu Ý: Số bạc đưa ra trong bài viết không tính bạo kích nên số bạc tốn có thể ít so với số bạc bên dưới.

Nhất Vĩ

Nhị Vĩ

Tam Vĩ

Tứ Vĩ

Ngũ Vĩ

Lục Vĩ

Thất Vĩ

Bát Vĩ

Cửu Vĩ

Thập Vĩ

Ma-Nhất Vĩ

Ma-Nhị Vĩ

Ma-Tam Vĩ

Ma-Tứ Vĩ

Ma-Ngũ Vĩ

Ma-Lục Vĩ

Ma-Thất Vĩ

Ma-Bát Vĩ

Ma-Cửu Vĩ

Ma-Thập Vĩ

Tiên-Nhất Vĩ

Tiên-Nhị Vĩ

Tiên-Tam Vĩ

Tiên-Tứ Vĩ

Tiên-Ngũ Vĩ

Tiên-Lục Vĩ

Tiên-Thất Vĩ

Tiên-Bát Vĩ

Tiên-Cửu Vĩ

Tiên-Thập Vĩ

Last updated