Hợp Kích, Cứu Viện và Đỡ Đòn

Ninja có tỉ lệ hợp kích trên cùng một hàng có thể hợp kích với nhau, khi ninja hợp kích sẽ xuất hiện dòng chữ , có thể tăng tỉ lệ hợp kích bằng nhiêu cách.

Các trường hợp Hợp Kích

Quy tắc khi hợp kích đó là các ninja bên trái sẽ hợp kích với ninja bên phải.Mỗi ninja trong 1 lượt chỉ được hợp kích 1 lần, khi ninja được thêm lượt bị khóa thì hợp kích sẽ thất bại.

Cụ Tam: A

Toneri: B

Hinata: C

  • A hợp kích, B được thêm lượt (thất bại nếu B bị khóa)

  • B hợp kích, C được thêm lượt (thất bại nếu C bị khóa)

  • C hợp kích, A được thêm lượt (thất bại nếu A bị khóa)

Các kỹ năng tăng hợp kích:

Trên trận hình phải có ít nhất 2 ninja mới có thể sử dụng cứu viện

Itachi: A

Main: B

Sát thương nhận phải khi quái đánh: A-376.273hp, B-446.980hp

  • B được A cứu viện sát thương nhận phải giảm 90%: 446.980-90%=44.698

  • A cứu viện cho B nên nhận thêm 10% sát thương: 376.273+44.698=420.971

Các kỹ năng tăng cứu viện:

Ninja có tĩ lệ đở đòn khi bị công kích sẽ có sác xuất đở đòn.Ninja đở đòn sát thương nhận phải giảm 65%-70%, ninja đở đòn sau khi đở đòn sẽ thực hiện phản đòn, sát thương phản đòn bằng sát thương đánh thường ninja gây ra cho kẽ tấn công.

A tấn công B: -1000 hp

B tấn công A:-2000 hp

Khi B đỡ đòn:

  • hp mất -300hp

  • phản đòn –A 2000hp

Khi A đỡ đòn:

  • hp mất -600hp

  • phản đòn –B 1000hp

Last updated