Flamevell

Trang bịLevelLoạiHệThuộc tính

106

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +71,000

106

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +71,000

106

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +71,000

106

Nón

No Limit

vật phòng +71,000

106

Giáp

No Limit

vật phòng +71,000

106

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +71,000

106

Giày

No Limit

tốc độ +71,000

106

Đai

No Limit

thể lực +710,000

Set Bonus

  • 2 món: Nhạy bén +10000. Lực tay +10000. Lực công +20%. Tỷ lệ tổn thương +30%.

  • 4 món: Nhạy bén +23000. Lực tay +25000. HP +30%. Giảm công địch +30%.

  • 6 món: Nhạy bén +25000. Lực tay +40000. Tỷ lệ tổn thương +40%. Lực công +20%.

Last updated