Yên Diệt

Trang bịLevelLoạiHệThuộc tính

106

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +24,000

106

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +24,000

106

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +24,000

106

Nón

No Limit

vật phòng +22,000

106

Giáp

No Limit

vật phòng +22,000

106

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +26,000

106

Giày

No Limit

tốc độ +24,000

106

Đai

No Limit

thể lực +280,000

Set Bonus

  • 2 món: Tỷ lệ tổn thương +30%. Nhạy bén +8000. Tinh thần +8000. Thể lực +8000. Lực tay +8000.

  • 4 món: Nhạy bén +10000. Kháng khống chế +30%. Sau khi giải phóng kỹ năng, sát thương sau cùng +30%.

  • 6 món: Nhạy bén +15000. Tỷ lệ miễn thương +50%. Sau khi giải phóng kỹ năng, tăng Hàng Sau đồng minh 15% tốc độ trong 1 hiệp.

Last updated