Indra

Trang SứcLevelLoạiThuộc Tính

106

Nón

Lực Tay +43,000

106

Dây Chuyền

Lực Tay +43,000

106

Ngọc Bội

Tinh Thần +43,000

106

Hộ Phù

Tinh Thần +43,000

106

Vòng Tay

Nhạy Bén +45,000

106

Lắc Tay

Nhạy Bén +45,000

106

Găng Tay

Thể Lực +450,000

106

Nhẫn

Thể Lực +450,000

Set Bonus

Lực TayTinh Thần

Cặp

+

+

Set Bonus

Tỷ lệ miễn thương +25%. Lực công +20%.

Tỷ lệ tổn thương +25%. Vật/Huyễn phòng +20%.

Nhạy Bén

Thể Lực

Cặp

+

+

Set Bonus

Tỷ lệ tổn thương +20%. HP +20%.

Tỷ lệ miễn thương +20%. Giảm công địch +20%.

Full Set Bonus

Kháng khống chế +40%.

Last updated