Bát Môn

Khai Môn

Giai Đoạn/Tên

Khai Môn

1 Đoạn 1 Cấp

Thể lực+1000 /tốn 40đ

1 Đoạn 2 Cấp

Tốc độ+0,2%/tốn 80đ

1 Đoạn 3 Cấp

Lực tay+150/tốn 120đ

1 Đoạn 4 Cấp

Tinh thần+0,2%/tốn 160đ

1 Đoạn 5 Cấp

Tốc độ+150/tốn 200đ

1 Đoạn 6 Cấp

Thể lực+0,2%/tốn 240đ

1 Đoạn 7 Cấp

Tinh thần+150/tốn 280đ

1 Đoạn 8 Cấp

Lực tay+0,2%/tốn 320đ

1 Đoạn 9 Cấp

Thể lực+2000/tốn 360đ

1 Đoạn 10 Cấp

Tốc độ+0,4%/tốn 400đ

2 Đoạn 1 Cấp

Lực tay+300/tốn 440đ

2 Đoạn 2 Cấp

Tinh thần+0,4%/tốn 480đ

2 Đoạn 3 Cấp

Tốc độ+300/tốn 520đ

2 Đoạn 4 Cấp

Thể lực+0,4%/tốn 560đ

2 Đoạn 5 Cấp

Tinh thần+300/tốn 600đ

2 Đoạn 6 Cấp

Lực tay+0,4%/tốn 640đ

2 Đoạn 7 Cấp

Thể lực+4000/tốn 680đ

2 Đoạn 8 Cấp

Tốc độ+0,8%/tốn 720đ

2 Đoạn 9 Cấp

Lực tay+600/tốn 760đ

2 Đoạn 10 Cấp

Tinh thần+0,8%/tốn 800đ

3 Đoạn 1 Cấp

Tốc độ+600/tốn 840đ

3 Đoạn 2 Cấp

Thể lực+0,8%/tốn 880đ

3 Đoạn 3 Cấp

Tinh thần+600/tốn 920đ

3 Đoạn Cấp Cuối

Lực tay+0,8%/tốn 960đ

Thiên Phú Mới

Tăng lực tay, tinh thần và nhạy bén theo phần trăm. Bản thân tăng 8% tỷ lệ tổn thương và 6% tỷ lệ miễn thương. Miễn dịch Giảm Nộ

Hưu Môn

Giai Đoạn/Tên

Hưu Môn

1 Đoạn 1 Cấp

Thể lực+2000/tốn 80đ

1 Đoạn 2 Cấp

Tốc độ+0,2%/tốn 160đ

1 Đoạn 3 Cấp

Lực tay+300/tốn 240đ

1 Đoạn 4 Cấp

Tinh thần+0,2%/tốn 320đ

1 Đoạn 5 Cấp

Tốc độ+300/tốn 400đ

1 Đoạn 6 Cấp

Thể lực+0,2%/tốn 480đ

1 Đoạn 7 Cấp

Tinh thần+300/tốn 560đ

1 Đoạn 8 Cấp

Lực tay+0,2%/tốn 640đ

1 Đoạn 9 Cấp

Thể lực+4000/tốn 720đ

1 Đoạn 10 Cấp

Tốc độ+0,4%/tốn 800đ

2 Đoạn 1 Cấp

Lực tay+600/tốn 880đ

2 Đoạn 2 Cấp

Tinh thần+0,4%/tốn 960đ

2 Đoạn 3 Cấp

Tốc độ+600/tốn 1040đ

2 Đoạn 4 Cấp

Thể lực+0,4%/tốn 1120đ

2 Đoạn 5 Cấp

Tinh thần+600/tốn 1200đ

2 Đoạn 6 Cấp

Lực tay+0,4%/tốn 1280đ

2 Đoạn 7 Cấp

Thể lực+8000/tốn 1360đ

2 Đoạn 8 Cấp

Tốc độ+0,8%/tốn 1440đ

2 Đoạn 9 Cấp

Lực tay+1200/tốn 1520đ

2 Đoạn 10 Cấp

Tinh thần+0,8%/tốn 1600đ

3 Đoạn 1 Cấp

Tốc độ+1200/tốn 1680đ

3 Đoạn 2 Cấp

Thể lực+0,8%/tốn 1760đ

3 Đoạn 3 Cấp

Tinh thần+1200/tốn 1840đ

3 Đoạn Cấp Cuối

Lực tay+0,8%/tốn 1920đ

Thiên Phú Mới

Tăng lực tay, tinh thần và nhạy bén theo phần trăm. Bản thân tăng 12% tỷ lệ tổn thương và 9% tỷ lệ miễn thương. Miễn dịch Giảm Nộ và Choáng.

Sinh Môn

Giai Đoạn/Tên

Sinh Môn

1 Đoạn 1 Cấp

Thể lực+3000/tốn 120đ

1 Đoạn 2 Cấp

Tốc độ+0,2%/tốn 240đ

1 Đoạn 3 Cấp

Lực tay+450/tốn 360đ

1 Đoạn 4 Cấp

Tinh thần+0,2%/tốn 480đ

1 Đoạn 5 Cấp

Tốc độ+450/tốn 600đ

1 Đoạn 6 Cấp

Thể lực+0,2%/tốn 720đ

1 Đoạn 7 Cấp

Tinh thần+450/tốn 840đ

1 Đoạn 8 Cấp

Lực tay+0,2%/tốn 960đ

1 Đoạn 9 Cấp

Thể lực+6000/tốn 1080đ

1 Đoạn 10 Cấp

Tốc độ+0,4%/tốn 1200đ

2 Đoạn 1 Cấp

Lực tay+900/tốn 1320đ

2 Đoạn 2 Cấp

Tinh thần+0,4%/tốn 1440đ

2 Đoạn 3 Cấp

Tốc độ+900/tốn 1560đ

2 Đoạn 4 Cấp

Thể lực+0,4%/tốn 1680đ

2 Đoạn 5 Cấp

Tinh thần+900/tốn 1800đ

2 Đoạn 6 Cấp

Lực tay+0,4%/tốn 1920đ

2 Đoạn 7 Cấp

Thể lực+12000/tốn 2040đ

2 Đoạn 8 Cấp

Tốc độ+0,8%/tốn 2160đ

2 Đoạn 9 Cấp

Lực tay+1800/tốn 2280đ

2 Đoạn 10 Cấp

Tinh thần+0,8%/tốn 2400đ

3 Đoạn 1 Cấp

Tốc độ+1800/tốn 2520đ

3 Đoạn 2 Cấp

Thể lực+0,8%/tốn 2640đ

3 Đoạn 3 Cấp

Tinh thần+1800/tốn 2760đ

3 Đoạn Cấp Cuối

Lực tay+0,8%/tốn 2880đ

Thiên Phú Mới

Tăng lực tay, tinh thần và nhạy bén theo phần trăm. Bản thân tăng 16% tỷ lệ tổn thương và 12% tỷ lệ miễn thương. Miễn dịch Giảm Nộ, Choáng và Cấm Hồi Nộ

Thương Môn

Giai Đoạn/Tên

Thương Môn

1 Đoạn 1 Cấp

Thể lực+4000/tốn 160đ

1 Đoạn 2 Cấp

Tốc độ+0,2%/tốn 320đ

1 Đoạn 3 Cấp

Lực tay+600/tốn 480đ

1 Đoạn 4 Cấp

Tinh thần+0,2%/tốn 640đ

1 Đoạn 5 Cấp

Tốc độ+600/tốn 800đ

1 Đoạn 6 Cấp

Thể lực+0,2%/tốn 960đ

1 Đoạn 7 Cấp

Tinh thần+600/tốn 1120đ

1 Đoạn 8 Cấp

Lực tay+0,2%/tốn 1280đ

1 Đoạn 9 Cấp

Thể lực+8000/tốn 1440đ

1 Đoạn 10 Cấp

Tốc độ+0,4%/tốn 1600đ

2 Đoạn 1 Cấp

Lực tay+1200/tốn 1760đ

2 Đoạn 2 Cấp

Tinh thần+0,4%/tốn 1920đ

2 Đoạn 3 Cấp

Tốc độ+1200/tốn 2080đ

2 Đoạn 4 Cấp

Thể lực+0,4%/tốn 2240đ

2 Đoạn 5 Cấp

Tinh thần+1200/tốn 2400đ

2 Đoạn 6 Cấp

Lực tay+0,4%/tốn 2560đ

2 Đoạn 7 Cấp

Thể lực+16000/tốn 2720đ

2 Đoạn 8 Cấp

Tốc độ+0,8%/tốn 2880đ

2 Đoạn 9 Cấp

Lực tay+2400/tốn 3040đ

2 Đoạn 10 Cấp

Tinh thần+0,8%/tốn 3200đ

3 Đoạn 1 Cấp

Tốc độ+2400/tốn 3360đ

3 Đoạn 2 Cấp

Thể lực+0,8%/tốn 3520đ

3 Đoạn 3 Cấp

Tinh thần+2400/tốn 3680đ

3 Đoạn Cấp Cuối

Lực tay+0,8%/tốn 3840đ

Thiên Phú Mới

Tăng lực tay, tinh thần và nhạy bén theo phần trăm. Bản thân tăng 20% tỷ lệ tổn thương và 15% tỷ lệ miễn thương. Miễn dịch Giảm Nộ, Choáng, Cấm Hồi Nộ và Hỗn Loạn

Đỗ Môn

Giai Đoạn/Tên

Đỗ Môn

1 Đoạn 1 Cấp

Thể lực+5000/tốn 200đ

1 Đoạn 2 Cấp

Tốc độ+0,2%/tốn 400đ

1 Đoạn 3 Cấp

Lực tay+750/tốn 600đ

1 Đoạn 4 Cấp

Tinh thần+0,2%/tốn 800đ

1 Đoạn 5 Cấp

Tốc độ+750/tốn 1000đ

1 Đoạn 6 Cấp

Thể lực+0,2%/tốn 1200đ

1 Đoạn 7 Cấp

Tinh thần+750/tốn 1400đ

1 Đoạn 8 Cấp

Lực tay+0,2%/tốn 1600đ

1 Đoạn 9 Cấp

Thể lực+10000/tốn 1800đ

1 Đoạn 10 Cấp

Tốc độ+0,4%/tốn 2000đ

2 Đoạn 1 Cấp

Lực tay+1500/tốn 2200đ

2 Đoạn 2 Cấp

Tinh thần+0,4%/tốn 2400đ

2 Đoạn 3 Cấp

Tốc độ+1500/tốn 2600đ

2 Đoạn 4 Cấp

Thể lực+0,4%/tốn 2800đ

2 Đoạn 5 Cấp

Tinh thần+1500/tốn 3000đ

2 Đoạn 6 Cấp

Lực tay+0,4%/tốn 3200đ

2 Đoạn 7 Cấp

Thể lực+20000/tốn 3400đ

2 Đoạn 8 Cấp

Tốc độ+0,8%/tốn 3600đ

2 Đoạn 9 Cấp

Lực tay+3000/tốn 3800đ

2 Đoạn 10 Cấp

Tinh thần+0,8%/tốn 4000đ

3 Đoạn 1 Cấp

Tốc độ+3000/tốn 4200đ

3 Đoạn 2 Cấp

Thể lực+0,8%/tốn 4400đ

3 Đoạn 3 Cấp

Tinh thần+3000/tốn 4600đ

3 Đoạn Cấp Cuối

Lực tay+0,8%/tốn 4800đ

Thiên Phú Mới

Tăng lực tay, tinh thần và nhạy bén theo phần trăm. Bản thân tăng 24% tỷ lệ tổn thương và 18% tỷ lệ miễn thương. Miễn dịch Giảm Nộ, Choáng, Cấm Hồi Nộ, Hỗn Loạn và Cấm Kỹ

Cánh Môn

Giai Đoạn/Tên

Cảnh Môn

1 Đoạn 1 Cấp

Thể lực+6000/tốn 240đ

1 Đoạn 2 Cấp

Tốc độ+0,2%/tốn 480đ

1 Đoạn 3 Cấp

Lực tay+900/tốn 720đ

1 Đoạn 4 Cấp

Tinh thần+0,2%/tốn 960đ

1 Đoạn 5 Cấp

Tốc độ+900/tốn 1200đ

1 Đoạn 6 Cấp

Thể lực+0,2%/tốn 1440đ

1 Đoạn 7 Cấp

Tinh thần+900/tốn 1680đ

1 Đoạn 8 Cấp

Lực tay+0,2%/tốn 1920đ

1 Đoạn 9 Cấp

Thể lực+12000/tốn 2160đ

1 Đoạn 10 Cấp

Tốc độ+0,4%/tốn 2400đ

2 Đoạn 1 Cấp

Lực tay+1800/tốn 2640đ

2 Đoạn 2 Cấp

Tinh thần+0,4%/tốn 2880đ

2 Đoạn 3 Cấp

Tốc độ+1800/tốn 3120đ

2 Đoạn 4 Cấp

Thể lực+0,4%/tốn 3360đ

2 Đoạn 5 Cấp

Tinh thần+1800/tốn 3600đ

2 Đoạn 6 Cấp

Lực tay+0,4%/tốn 3840đ

2 Đoạn 7 Cấp

Thể lực+24000/tốn 4080đ

2 Đoạn 8 Cấp

Tốc độ+0,8%/tốn 4320đ

2 Đoạn 9 Cấp

Lực tay+3600/tốn 4560đ

2 Đoạn 10 Cấp

Tinh thần+0,8%/tốn 4800đ

3 Đoạn 1 Cấp

Tốc độ+3600/tốn 5040đ

3 Đoạn 2 Cấp

Thể lực+0,8%/tốn 5280đ

3 Đoạn 3 Cấp

Tinh thần+3600/tốn 5520đ

3 Đoạn Cấp Cuối

Lực tay+0,8%/tốn 5760đ

Thiên Phú Mới

Tăng lực tay, tinh thần và nhạy bén theo phần trăm. Bản thân tăng 28% tỷ lệ tổn thương và 21% tỷ lệ miễn thương. Miễn dịch Giảm Nộ, Choáng, Cấm Hồi Nộ, Hỗn Loạn, Cấm Kỹ và Cấm Đánh Thường

Kinh Môn

Giai Đoạn/Tên

Kinh Môn

1 Đoạn 1 Cấp

Thể lực+7000/tốn 280đ

1 Đoạn 2 Cấp

Tốc độ+0,2%/tốn 560đ

1 Đoạn 3 Cấp

Lực tay+1050/tốn 840đ

1 Đoạn 4 Cấp

Tinh thần+0,2%/tốn 1120đ

1 Đoạn 5 Cấp

Tốc độ+1050/tốn 1400đ

1 Đoạn 6 Cấp

Thể lực+0,2%/tốn 1680đ

1 Đoạn 7 Cấp

Tinh thần+1050/tốn 1960đ

1 Đoạn 8 Cấp

Lực tay+0,2%/tốn 2240đ

1 Đoạn 9 Cấp

Thể lực+14000/tốn 2520đ

1 Đoạn 10 Cấp

Tốc độ+0,4%/tốn 2800đ

2 Đoạn 1 Cấp

Lực tay+2100/tốn 3080đ

2 Đoạn 2 Cấp

Tinh thần+0,4%/tốn 3360đ

2 Đoạn 3 Cấp

Tốc độ+2100/tốn 3640đ

2 Đoạn 4 Cấp

Thể lực+0,4%/tốn 3920đ

2 Đoạn 5 Cấp

Tinh thần+2100/tốn 4200đ

2 Đoạn 6 Cấp

Lực tay+0,4%/tốn 4480đ

2 Đoạn 7 Cấp

Thể lực+28000/tốn 4760đ

2 Đoạn 8 Cấp

Tốc độ+0,8%/tốn 5040đ

2 Đoạn 9 Cấp

Lực tay+4200/tốn 5320đ

2 Đoạn 10 Cấp

Tinh thần+0,8%/tốn 5600đ

3 Đoạn 1 Cấp

Tốc độ+4200/tốn 5880đ

3 Đoạn 2 Cấp

Thể lực+0,8%/tốn 6160đ

3 Đoạn 3 Cấp

Tinh thần+4200/tốn 6440đ

3 Đoạn Cấp Cuối

Lực tay+0,8%/tốn 6720đ

Thiên Phú Mới

Tăng lực tay, tinh thần và nhạy bén theo phần trăm. Bản thân tăng 32% tỷ lệ tổn thương và 24% tỷ lệ miễn thương. Miễn dịch Giảm Nộ, Choáng, Cấm Hồi Nộ, Hỗn Loạn, Cấm Kỹ và Điểm Huyệt.

Tử Môn

Giai Đoạn/Tên

Tử Môn

1 Đoạn 1 Cấp

Thể lực+8000/tốn 320đ

1 Đoạn 2 Cấp

Tốc độ+0,2%/tốn 640đ

1 Đoạn 3 Cấp

Lực tay+1200/tốn 960đ

1 Đoạn 4 Cấp

Tinh thần+0,2%/tốn 1280đ

1 Đoạn 5 Cấp

Tốc độ+1200/tốn 1600đ

1 Đoạn 6 Cấp

Thể lực+0,2%/tốn 1920đ

1 Đoạn 7 Cấp

Tinh thần+1200/tốn 2240đ

1 Đoạn 8 Cấp

Lực tay+0,2%/tốn 2560đ

1 Đoạn 9 Cấp

Thể lực+16000/tốn 2880đ

1 Đoạn 10 Cấp

Tốc độ+0,4%/tốn 3200đ

2 Đoạn 1 Cấp

Lực tay+2400/tốn 3520đ

2 Đoạn 2 Cấp

Tinh thần+0,4%/tốn 3840đ

2 Đoạn 3 Cấp

Tốc độ+2400/tốn 4160đ

2 Đoạn 4 Cấp

Thể lực+0,4%/tốn 4480đ

2 Đoạn 5 Cấp

Tinh thần+2400/tốn 4800đ

2 Đoạn 6 Cấp

Lực tay+0,4%/tốn 5120đ

2 Đoạn 7 Cấp

Thể lực+32000/tốn 5440đ

2 Đoạn 8 Cấp

Tốc độ+0,8%/tốn 5760đ

2 Đoạn 9 Cấp

Lực tay+4800/tốn 6080đ

2 Đoạn 10 Cấp

Tinh thần+0,8%/tốn 6400đ

3 Đoạn 1 Cấp

Tốc độ+4800/tốn 6720đ

3 Đoạn 2 Cấp

Thể lực+0,8%/tốn 7040đ

3 Đoạn 3 Cấp

Tinh thần+4800/tốn 7360đ

3 Đoạn Cấp Cuối

Lực tay+0,8%/tốn 7600đ

Thiên Phú Mới

Tăng lực tay, tinh thần và nhạy bén theo phần trăm. Bản thân tăng 36% tỷ lệ tổn thương và 27% tỷ lệ miễn thương. Miễn dịch Giảm Nộ, Choáng, Cấm Hồi Nộ, Hỗn Loạn, Cấm Kỹ, Điểm Huyệt và Sốc.

Last updated