Nezuko

  • Lực tay: 22.000 (22%)

  • Nhanh nhẹn: 43.000 (43%)

  • Tinh thần: 43.000 (43%)

  • Thể lực: 420.000 (42%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén, tinh thần và thể lực theo phần trăm (60%). Bẩm sinh có 92% tốc độ, 70% tỷ lệ tổn thương và 70% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng toàn phe ta 116% tốc độ, 30% HP và 30% lực công. Tăng đồng minh mang ngũ hành Thủy, Phong Lôi 25% tỷ lệ thành công khống chế. Tăng đồng minh mang ngũ hành Thủy, Hỏa Thổ 25% kháng khống chế. Tăng đồng minh mang ngũ hành Hỏa Phong 40% tỷ lệ tổn thương và 30% tỷ lệ phá kích. Tăng đồng minh mang ngũ hành Thổ Lôi 40% tỷ lệ miễn thương và miễn dịch 30% giảm thủ. Tăng đồng minh có tỷ lệ sát thương cao nhất 25% sát thương sau cùng. Tăng đồng minh có kháng khống chế cao nhất 25% miễn giảm sát thương sau cùng. Tăng đồng minh mang ngũ hành Thủy 30% tỷ lệ tổn thương, 30% tỷ lệ miễn thương, 30% tỷ lệ phá kích và miễn dịch 30% giảm thủ. Giảm toàn quân địch 30% lực công. Tấn công bỏ qua Né Nhanh và 150% Phản Thương. Miễn dịch Độc Phong, Suy Yếu, GIảm Nộ và Chủng Tử Vong.

  • Thức tỉnh lần 1: Khi bị tấn công, có 40% hồi HP toàn quân ta hệ số 40% và 40% đưa đồng minh có tỷ lệ thành công khống chế thấp nhất vào trạng thái Phá Phong trong 2 hiệp.

Kỹ năng

  • Tấn công hàng giữa phe địch hệ số 390%. Có 90% tỷ lệ gây Phong Ấn và Băng Phong trong 2 hiệp. Khiến 1 kẻ địch bất kỳ vào trạng thái Độc Phong trong 2 hiệp. Có 35% đưa đồng minh có tốc độ cao nhất vào trạng thái Thiên Thủ. Có 35% đưa đồng minh có tốc độ thấp nhất vào trạng thái Bá Thể. Đưa đồng minh hàng đầu và giữa vào trạng thái Bạo Viêm trong 2 hiệp. Tăng toàn quân ta 30% lực công. Giảm toàn quân địch 30% lực công. Xóa hiệu ứng tăng ích của toàn quân địch. Hồi bản thân 68 điểm nộ và đồng minh (trừ bản thân) 30 điểm nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Né Nhanh: Né toàn bộ sát thương và hiệu ứng. Không thể xóa.

Băng Phong: CC cứng

Phong Ấn (CC cứng): Không thể tung kỹ năng.

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)].

Phá Phong: Tăng 30% lực công và phòng thủ. Không thể xóa.

Suy Yếu: Giảm 40% tốc độ và phòng thủ. Không thể nhận hiệu ứng tăng ích. Không thể xóa.

Độc Phong: Không thể hành động. Trừ 30% HP hiện tại. Không thể xóa.

Bạo Viêm: Tăng 30% tỷ lệ tổn thương và sát thương sau cùng. Không thể xóa.

Bá Thể: Miễn dịch hiệu ứng bất lợi. Không thể xóa.

Thiên Thủ: Miễn nhận sát thương. Không thể xóa.

Last updated