Thiên Thủ

Trang bịLevelLoạiHệThuộc tính

106

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +47,000

106

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +47,000

106

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +47,000

106

Nón

No Limit

vật phòng +46,000

106

Giáp

No Limit

vật phòng +46,000

106

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +46,000

106

Giày

No Limit

tốc độ +47,000

106

Đai

No Limit

thể lực +480,000

Set Bonus

  • 2 món: Tỷ lệ miễn thương +30%. Kháng khống chế +15%.

  • 4 món: Lực tay +20000. HP +30%. Vật/Huyễn phòng +30%.

  • 6 món: Lực tay +40000. Giảm công địch +35%. Tỷ lệ S.Đỡ đòn +20% (sau khi đỡ đòn, giảm 20% máu hiện tại của kẻ tấn công).

Last updated