Reanimated

Trang bịLevelLoạiHệThuộc tính

106

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +62,000

106

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +62,000

106

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +62,000

106

Nón

No Limit

vật phòng +62,000

106

Giáp

No Limit

vật phòng +62,000

106

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +62,000

106

Giày

No Limit

tốc độ +62,000

106

Đai

No Limit

thể lực +620,000

Set Bonus

  • 2 món: HP +25%. Vật/Huyễn phòng +25%.

  • 4 món: Nhạy bén +25000. Tỷ lệ miễn thương +40%. Miễn dịch Giâm Cầm +80%.

  • 6 món: Nhạy bén +32000. Giảm công địch +30%. Sau khi giải phóng kỹ năng, xóa hiệu ứng tăng ích của hàng giữa phe địch.

Last updated