DOT

Tên

Chi Tiết

Chảy Máu

Trừ HP theo % sau mỗi lượt

Châm Đốt

Trừ HP theo % sau mỗi lượt

Độc

Trừ HP theo % sau mỗi lượt

Trừ Tà

Trừ HP theo % sau mỗi lượt

Cắt Máu

Trừ HP theo % sau mỗi lượt

Chích Diệm

Trừ HP theo % sau mỗi lượt

Bạo Liệt

Trừ HP theo % sau mỗi lượt

DOT cứng

Trừ HP theo % sau mỗi lượt

Trừ HP theo % sau mỗi lượt

Trừ HP theo % sau mỗi lượt

Trừ HP theo % sau mỗi lượt

Trừ HP theo % sau mỗi lượt

Last updated