Longen

Trang SứcLevelLoạiThuộc Tính

106

Nón

Lực Tay +53,000

106

Dây Chuyền

Lực Tay +53,000

106

Ngọc Bội

Tinh Thần +53,000

106

Hộ Phù

Tinh Thần +53,000

106

Vòng Tay

Nhạy Bén +54,500

106

Lắc Tay

Nhạy Bén +54,500

106

Găng Tay

Thể Lực +535,000

106

Nhẫn

Thể Lực +535,000

Set Bonus

Lực TayTinh Thần

Cặp

Set Bonus

Tỷ lệ tổn thương +30%.Tỷ lệ thành công khống chế +30%.

Vật/Huyễn phòng +35%. Sau khi bị tấn công, giảm bản thân 500 điểm nộ.

Nhạy Bén

Thể Lực

Cặp

Set Bonus

Sau khi giải phóng kỹ năng, sát thương sau cùng +20%. Tỷ lệ thành công khống chế +25%.

Tỷ lệ thành công khống chế +20%. Giảm công địch +20%.

Full Set Bonus

Lực công +35%. Tỷ lệ miễn thương +40%.

Last updated