Pain

Trang bịLevelLoạiHệThuộc tính

106

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +64,000

106

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +64,000

106

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +64,000

106

Nón

No Limit

vật phòng +64,000

106

Giáp

No Limit

vật phòng +64,000

106

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +64,000

106

Giày

No Limit

tốc độ +64,000

106

Đai

No Limit

thể lực +640,000

Set Bonus

  • 2 món: Miễn dịch giảm thủ +15%. Vật/Huyễn phòng+40%. HP +20%

  • 4 món: Nhạy bén +25000. Miễn dịch giảm thủ +15%. Vật/Huyễn phòng+50%. HP +30%. Tỷ lệ tổn thương +30%.

  • 6 món: Nhạy bén +32000. Miễn dịch giảm thủ +20%. Giảm công địch +30%. Vật/Huyễn phòng+60%. HP +30%. Tỷ lệ miễn thương +40%.

Last updated