Longen

Trang bịLevelLoạiHệThuộc tính

106

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +58,000

106

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +58,000

106

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +58,000

106

Nón

No Limit

vật phòng +58,000

106

Giáp

No Limit

vật phòng +58,000

106

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +58,000

106

Giày

No Limit

tốc độ +58,000

106

Đai

No Limit

thể lực +580,000

Set Bonus

  • 2 món: Lực tay +10000. Nhạy bén +10000. HP +30%. Tỷ lệ miễn thương +30%.

  • 4 món: Lực tay +20000. Nhạy bén +20000. Tỷ lệ tổn thương +40%. Sau khi bị tấn công, tăng bản thân 100% phòng thủ trong 2 hiệp.

  • 6 món: Lực tay +30000. Nhạy bén +20000. Giảm công địch +30%. Sau khi bị tấn công, tăng bản thân 20% tốc độ trong 2 hiệp.

Last updated