Cổ Thần

Trang SứcLevelLoạiThuộc Tính

106

Nón

Lực Tay +40,000

106

Dây Chuyền

Lực Tay +40,000

106

Ngọc Bội

Tinh Thần +40,000

106

Hộ Phù

Tinh Thần +40,000

106

Vòng Tay

Nhạy Bén +40,000

106

Lắc Tay

Nhạy Bén +40,000

106

Găng Tay

Thể Lực +400,000

106

Nhẫn

Thể Lực +400,000

Set Bonus

Lực TayTinh Thần

Cặp

Set Bonus

Tỷ lệ tổn thương +20%. Kháng khống chế +20%.

Tỷ lệ miễn thương +20%. Nhạy bén +20000.

Nhạy Bén

Thể Lực

Cặp

Set Bonus

Tỷ lệ tổn thương +20%. Giảm thủ địch +20%.

Tỷ lệ miễn thương +20%. Tỷ lệ cứu viện +20%.

Last updated