Viêm Long

Viêm Long (800,000 Áo nghĩa và 1,005,000 Áo nghĩa thức tỉnh)

Chi Tiết

Tiêu Tốn

Bậc 1

– Tấn công tất cả kẻ thù hệ số 100% và tăng tất cả các đồng minh tỷ lệ né tránh thêm 10% (có thể phá vỡ giới hạn) trong 1 hiệp.

  • 800,000 Áo nghĩa (để mở khóa skill)

  • 60,000 Áo nghĩa thức tỉnh

Bậc 2

– Tấn công tất cả kẻ thù hệ số (200% / 220% / 240% / 260% / 280%) và tăng tất cả các đồng minh tỷ lệ né tránh 10% (có thể phá vỡ giới hạn) trong 1 hiệp.

  • 10,000⇒14,000 Áo nghĩa thức tỉnh(để nâng max cấp)

Bậc 3

– Tấn công tất cả hệ số 280% và tăng tất cả các đồng minh tỷ lệ né tránh 10% (có thể phá vỡ giới hạn) trong 1 hiệp. Giảm phòng thủ hàng đầu đối phương (6% / 12% / 18% / 24% / 30%) trong 2 hiệp.

  • 15,000⇒19,000 Áo nghĩa thức tỉnh(để nâng max cấp)

Bậc 4

– Tấn công tất cả kẻ thù hệ số 280% và tăng tất cả các đồng minh tỷ lệ né tránh 10% (có thể phá vỡ giới hạn) trong 1 hiệp và tăng tỷ lệ tổn thương của hàng sau đồng minh thêm (6% / 12% / 18% / 24% / 30%) trong 2 hiệp. Giảm 30% phòng thủ hàng đầu đối phương trong 2 hiệp.

  • 20,000⇒24,000 Áo nghĩa thức tỉnh(để nâng max cấp)

Bậc 5

– Tấn công tất cả kẻ thù hệ số 280% và tăng tất cả các đồng minh tỷ lệ né tránh thêm (20% / 40% / 60% / 80% / 100%) (có thể phá vỡ giới hạn) trong 1 hiệp và tăng tỷ lệ tổn thương của hàng sau thêm 30% trong 2 hiệp. Giảm 30% phòng thủ hàng đầu đối phương trong 2 hiệp.

  • 25,000⇒29,000 Áo nghĩa thức tỉnh(để nâng max cấp)

Bậc 6

– Tấn công tất cả kẻ thù hệ số 280% và tăng tất cả các đồng minh tỷ lệ né tránh 100% (có thể phá vỡ giới hạn) trong 1 vòng và tăng tỷ lệ tổn thương của hàng sau thêm 30% trong 2 hiệp. Giảm 30% phòng thủ hàng đầu đối phương trong 2 hiệp. Có (30% / 40% / 50% / 60% / 70%) gây khống chế hàng đầu đối phương trong 2 hiệp.

  • 30,000⇒34,000 Áo nghĩa thức tỉnh(để nâng max cấp)

Bậc 7

– Tấn công tất cả kẻ thù hệ số 280% và tăng tất cả đồng minh tỷ lệ né tránh lên 100% (có thể phá vỡ giới hạn) trong 1 hiệp và tăng tỷ lệ tổn thương của hàng sau thêm 30% và tốc độ thêm (5% / 10% / 15% / 20% / 25%) trong 2 hiệp. Giảm 30% phòng thủ hàng đầu đối phương trong 2 hiệp. Có 70% gây khống chế hàng đầu đối phương trong 2 hiệp.

  • 35,000⇒39,000 Áo nghĩa thức tỉnh(để nâng max cấp)

Bậc Cuối

– Tấn công tất cả kẻ thù hệ số 280% và tăng tất cả các đồng minh tỷ lệ né tránh 100% (có thể phá vỡ giới hạn) trong 1 hiệp và tăng tỷ lệ tổn thương của hàng sau thêm 30% trong 2 hiệp và tốc độ thêm 25% trong 2 hiệp. Giảm 30% phòng thủ hàng đầu đối phương trong 2 hiệp. Có 70% gây khống chế hàng đầu đối phương trong 2 hiệp và gây Bạo Liệt (DOT) cho tất cả kẻ thù hệ số (60% / 80% / 100% / 120% / 140%) trong 1 hiệp.

  • 40,000⇒44,000 Áo nghĩa thức tỉnh(để nâng max cấp)

Last updated