Ashura

Trang bịLevelLoạiHệThuộc tính

106

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +45,000

106

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +45,000

106

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +45,000

106

Nón

No Limit

vật phòng +44,000

106

Giáp

No Limit

vật phòng +44,000

106

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +44,000

106

Giày

No Limit

tốc độ +45,000

106

Đai

No Limit

thể lực +460,000

Set Bonus

  • 2 món: Nhạy bén +10000. Vật/Huyễn phòng +30%.

  • 4 món: Nhạy bén +18000. Tỷ lệ miễn thương +30%. Kháng khống chế +30%.

  • 6 món: Nhạy bén +24000. Tỷ lệ miễn thương +40%. Sau khi bị tấn công, hồi HP bản thân hệ số 40%.

Last updated