Sương Hỏa

Trang bịLevelLoạiHệThuộc tính

106

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +12,000

106

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +12,000

106

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +12,000

106

Nón

No Limit

vật phòng +18,000

106

Giáp

No Limit

vật phòng +18,000

106

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +22,000

106

Giày

No Limit

tốc độ +20,000

106

Đai

No Limit

thể lực +240,000

Set Bonus

  • 2 món: Nhạy bén +8000. Tỷ lệ tổn thương +30%.

  • 4 món: Nhạy bén +10000. Giảm thủ địch +30%. Kháng khống chế +20%.

  • 6 món: Nhạy bén +15000. Tỷ lệ miễn thương +40%. Sau khi giải phóng kỹ năng, sát thương sau cùng +30%.

Last updated