Long Thần

Trang bịLevelLoạiHệThuộc tính

106

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +10,000

106

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +10,000

106

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +10,000

106

Nón

No Limit

vật phòng +7,000

106

Giáp

No Limit

vật phòng +7,000

106

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +10,000

106

Giày

No Limit

tốc độ +10,000

106

Đai

No Limit

thể lực +80,000

Set Bonus

  • 2 món: Lực tay +4000. Tinh thần +4000.

  • 4 món: Nhạy bén +6000. Giảm công địch +30%.

  • 6 món: Thể lực +8000. Tỷ lệ miễn thương +40%.

Last updated