Cổ Thần

Trang BịLevelLoạiHệThuộc Tính

106

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +49,000

106

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +49,000

106

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +49,000

106

Nón

No Limit

vật phòng +48,000

106

Giáp

No Limit

vật phòng +48,000

106

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +48,000

106

Giày

No Limit

tốc độ +49,000

106

Đai

No Limit

thể lực +500,000

Set Bonus

  • 2 món: Tỷ lệ hợp kích +25%. Lực công +20%. HP +20%.

  • 4 món: Nhạy bén +20000. Tỷ lệ tổn thương +30%. Sau khi giải phóng kỹ năng, hồi HP bản thân hệ số 120%.

  • 6 món: Nhạy bén +30000. Giảm thủ địch +40%. Sau khi giải phóng kỹ năng, xóa hiệu ứng bất lợi cho Hàng Sau đồng minh và đưa Hàng Sau vào trạng thái Miễn Khống Chế trong 1 hiệp.

Trang Bị R3LevelLoạiHệThuộc tính

3CS

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +70,000

3CS

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +70,000

3CS

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +70,000

3CS

Nón

No Limit

vật phòng +69,000

3CS

Giáp

No Limit

vật phòng +69,000

3CS

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +69,000

3CS

Giày

No Limit

tốc độ +70,000

3CS

Đai

No Limit

thể lực +650,000

Set Bonus

  • 2 món: Tỷ lệ hợp kích +25%. Lực công +25%. HP +26%.

  • 4 món: Nhạy bén +20000. Tỷ lệ tổn thương +35%. Sau khi giải phóng kỹ năng, hồi HP bản thân hệ số 135%.

  • 6 món: Nhạy bén +33000. Giảm thủ địch +55%. Sau khi giải phóng kỹ năng, xóa hiệu ứng bất lợi cho Hàng Sau đồng minh và đưa Hàng Sau vào trạng thái Miễn Khống Chế trong 1 hiệp.

Last updated