Vân Ẩn

Trang bịLevelLoạiHệThuộc tính

106

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +57,000

106

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +57,000

106

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +57,000

106

Nón

No Limit

vật phòng +57,000

106

Giáp

No Limit

vật phòng +57,000

106

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +57,000

106

Giày

No Limit

tốc độ +57,000

106

Đai

No Limit

thể lực +570,000

Set Bonus

  • 2 món: Nhạy bén +24000. Tỷ lệ tổn thương +40%. Giảm thủ địch +10%.

  • 4 món: Nhạy bén +34000. Giảm thủ địch +20%. Tỷ lệ phá kích +50% (có thể vượt giới hạn).

  • 6 món: Lực công+ 20%. Giảm thủ địch +30%. Giảm công địch +25%.

Last updated