Hỏa Thử Bì Y•Lôi

Hỏa Thử Bì Y•Lôi (1,600,000 Áo nghĩa và 1,805,000 Áo nghĩa thức tỉnh)

Chi Tiết

Tiêu Tốn

Bậc 1

– Tấn công tất cả kẻ thù hệ số 120%. Tăng đồng minh tốc độ thêm 2% trong 1 hiệp.

  • 1,600,000 Áo nghĩa

  • 160,000 Áo nghĩa thức tỉnh

Bậc 2

– Tấn công tất cả kẻ thù hệ số (220% / 240% / 260% / 280% / 300%). Tăng đồng minh tốc độ thêm 2% cho 1 hiệp.

  • 30,000⇒34,000 Áo nghĩa thức tỉnh(để nâng max cấp)

Bậc 3

– Tấn công tất cả kẻ thù hệ số 300%. Tăng đồng minh tốc độ thêm 2% trong 1 hiệp. Giảm tỷ lệ tổn thương hàng giữa kẻ địch (6% / 12% / 18% / 24% / 30%) trong 2 hiệp.

  • 35,000⇒39,000 Áo nghĩa thức tỉnh(để nâng max cấp)

Bậc 4

– Tấn công tất cả kẻ thù hệ số 300%. Tăng đồng minh tốc độ thêm 2% trong 1 hiệp và tỷ lệ thành công khống chế của hàng giữa đồng minh (5% / 10% / 15% / 20% / 25%) trong 2 hiệp. Giảm tỷ lệ tổn thương hàng giữa kẻ địch 30% trong 2 hiệp.

  • 40,000⇒44,000 Áo nghĩa thức tỉnh(để nâng max cấp)

Bậc 5

– Tấn công tất cả kẻ thù hệ số 300%. Tăng đồng minh tốc độ (4% / 8% / 12% / 16% / 20%) trong 1 hiệp và tỷ lệ thành công khống chế của hàng giữa đồng minh 25% trong 2 hiệp. Giảm tỷ lệ tổn thương hàng giữa kẻ địch 30% trong 2 hiệp.

  • 45,000⇒49,000 Áo nghĩa thức tỉnh(để nâng max cấp)

Bậc 6

– Tấn công tất cả kẻ thù, gây sát thương 300%. Tăng đồng minh tốc độ thêm 20% trong 1 hiệp, tỷ lệ thành công khống chế của hàng giữa đồng minh 25% trong 2 hiệp. Giảm tỷ lệ tổn thương hàng giữa kẻ địch 30% trong 2 hiệp và tỷ lệ cứu viện (10% / 20% / 30% / 40% / 50%) trong 2 hiệp.

  • 50,000⇒54,000 Áo nghĩa thức tỉnh(để nâng max cấp)

Bậc 7

– Tấn công tất cả kẻ thù hệ số 300%. Tăng đồng minh tốc độ thêm 20% trong 1 hiệp, tỷ lệ thành công khống chế của hàng giữa đồng minh 25% trong 2 hiệp và tỷ lệ tổn thương (5% / 10% / 15% / 20% / 25%) trong 2 hiệp. Giảm tỷ lệ tổn thương hàng giữa kẻ địch 30% trong 2 hiệp và tỷ lệ cứu viện 50% trong 2 hiệp.

  • 55,000⇒59,000 Áo nghĩa thức tỉnh(để nâng max cấp)

Bậc Cuối

– Tấn công tất cả kẻ thù hệ số 300%. Tăng đồng minh tốc độ thêm 20% trong 1 hiệp, tỷ lệ thành công khống chế của hàng giữa đồng minh 25% trong 2 hiệp và tỷ lệ tổn thương thêm 25% trong 2 hiệp. Giảm tỷ lệ tổn thương hàng giữa kẻ địch 30% trong 2 hiệp và tỷ lệ cứu viện 50% trong 2 hiệp. Có (50% / 100% / 100% / 100% / 100%) cơ hội vô hiệu hóa (1 / 1 / 2 / 3 / tất cả) kẻ thù hồi phục (Không thể phục hồi HP. Không thể xua tan) trong 2 hiệp.

  • 60,000⇒64,000 Áo nghĩa thức tỉnh(để nâng max cấp)

Last updated