Tiên Pháp•Chân Thụ

Tiên Pháp • Chân Thụ (800,000 Áo nghĩa và 1,200,000 Áo nghĩa thức tỉnh)

Chi Tiết

Tiêu Tốn

Bậc 1

– Tấn công tất cả kẻ thù hệ số 100% và giảm kẻ thù 5 điểm nộ.

  • 800,000 Áo nghĩa

  • 80,000 Áo nghĩa thức tỉnh

Bậc 2

– Tấn công tất cả kẻ thù hệ số (200% / 220% / 240% / 260% / 280%) và giảm kẻ thù 5 điểm nộ.

  • 15,000⇒19,000 Áo nghĩa thức tỉnh(để nâng max cấp)

Bậc 3

– Tấn công tất cả kẻ thù hệ số 280% và giảm kẻ thù 5 điểm nộ. Giảm tỷ lệ miễn thương của hàng giữa đối phương (5% / ? / ? / ? / 30%) trong 2 hiệp.

  • 20,000⇒24,000 Áo nghĩa thức tỉnh(để nâng max cấp)

Bậc 4

– Tấn công tất cả kẻ thù hệ số 280% và giảm kẻ thù 5 điểm nộ. Giảm tỷ lệ miễn thương của hàng giữa đối phương đi 30% trong 2 hiệp và tăng lực công hàng đầu đồng minh (5% / 10% / 15% / 20% / 25%) trong 2 hiệp.

  • 25,000⇒29,000 Áo nghĩa thức tỉnh(để nâng max cấp)

Bậc 5

– Tấn công tất cả kẻ thù hệ số 280% và giảm nộ kẻ thù (10 / 20 / 30 / 40 / 50) điểm. Giảm tỷ lệ miễn thương của hàng giữa đối phương đi 30% trong 2 hiệp và tăng lực công hàng đầu đồng minh thêm 25% trong 2 hiệp.

  • 30,000⇒34,000 Áo nghĩa thức tỉnh(để nâng max cấp)

Bậc 6

– Tấn công tất cả kẻ thù hệ số 280% và giảm kẻ thù 50 điểm nộ. Giảm tỷ lệ miễn thương của hàng giữa đối phương đi 30% trong 2 hiệp và tăng lực công hàng đầu thêm 25% trong 2 hiệp. Có (30% / 40% / 50% / 60% / 70%) gây khống chế hàng giữa đối phương trong 2 hiệp.

  • 35,000⇒39,000 Áo nghĩa thức tỉnh(để nâng max cấp)

Bậc 7

– Tấn công tất cả kẻ thù hệ số 280% và giảm kẻ thù 50 điểm nộ. Giảm tỷ lệ miễh thương hàng giữa đối phương đi 30% trong 2 hiệp. Tăng lực công hàng đầu đồng minh thêm 25% trong 2 hiệp và tốc độ (10% / 20% / 30% / 40% / 50%) trong 2 hiệp, xóa mọi hiệu ứng xấu của hàng đầu đồng minh. Có 70% gây khống chế hàng giữa đối phương trong 2 hiệp.

  • 40,000⇒44,000 Áo nghĩa thức tỉnh(để nâng max cấp)

Bậc Cuối

– Tấn công tất cả kẻ thù hệ số 280% và giảm kẻ thù 50 điểm nộ. Giảm tỷ lệ miễh thương hàng giữa đối phương đi 30% trong 2 hiệp. Tăng lực công hàng đầu đồng minh thêm 25% trong 2 hiệp và tốc độ thêm 50% trong 2 hiệp, xóa mọi hiệu ứng xấu của hàng đầu đồng minh. Hồi HP của đồng minh hệ số (80% / 100% / 120% / 140% / 160%). Có 70% gây khống chế hàng giữa đối phương trong 2 hiệp.

  • 45,000⇒49,000 Áo nghĩa thức tỉnh(để nâng max cấp)

Last updated