Tham Uyên

Trang bịLevelLoạiHệThuộc tính

106

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +6,000

106

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +6,000

106

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +6,000

106

Nón

No Limit

vật phòng +3,000

106

Giáp

No Limit

vật phòng +3,000

106

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +5,000

106

Giày

No Limit

tốc độ +6,000

106

Đai

No Limit

thể lực +30,000

Set Bonus

  • 2 món: Tỷ lệ miễn thương +10%. Nhạy bén +2000.

  • 4 món: Giảm công địch +20%. Nhạy bén +2000.

  • 6 món: Tỷ lệ tổn thương +20%. Nhạy bén +3000.

Last updated