Hoang Vu

Trang bịLevelLoạiHệThuộc tính

106

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +35,000

106

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +35,000

106

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +35,000

106

Nón

No Limit

vật phòng +35,000

106

Giáp

No Limit

vật phòng +35,000

106

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +35,000

106

Giày

No Limit

tốc độ +35,000

106

Đai

No Limit

thể lực +350,000

Set Bonus

  • 2 món: Nhạy bén +15000. Tỷ lệ miễn thương +40%. Lực công +15%.

  • 4 món: Nhạy bén +20000. HP +40%. Sau khi bị tấn công, tăng bản thân 10% tốc độ trong 1 hiệp.

  • 6 món: Nhạy bén +25000. Tỷ lệ tổn thương +50%. Tỷ lệ cứu viện +20%. Sau khi bị tấn công, phản thương bằng 100% máu mất đi.

Last updated