Warlord Sakura

  • Lực tay: 41.000 (41%)

  • Nhanh nhẹn: 39.000 (39%)

  • Tinh thần: 25.000 (25%)

  • Thể lực: 400.000 (40%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén, thể lực và lực tay theo phần trăm. Bẩm sinh có 86% tốc độ, 65% tỷ lệ tổn thương và 65% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này ra trận, tăng tất cả đồng minh 112% tốc độ, miễn giảm 30% sát thương sau cùng, tăng sát thương gây ra thêm 30% và tăng HP hàng đầu/giữa/sau đồng minh lần lượt 30%/50%/50%. Giảm toàn quân địch 30% lực công và 30% tỷ lệ tổn thương. Cứ mỗi 10% HP mất đi giúp ninja đồng minh bỏ qua địch 10% phòng thủ và tăng 5% tỷ lệ bạo kích (có thể đột phá giới hạn). Khi bị tấn công có 40% xóa toàn quân địch hiệu ứng tăng ích, có 30% đưa bản thân và hàng đầu đồng minh vào trạng thái Liên Kết trong 2 hiệp. Bản thân bỉ qua địch 55% tỷ lệ thành công khống chế và 150% Phản Thương. Miễn dịch Hỗn Loạn, Mê Hoặc và Chủng Tử Vong.

  • Thức tỉnh lần 1: Tăng hàng đầu đồng minh 8% tốc độ và 30% lực công.

Kỹ năng

  • Tấn công tất cả kẻ địch với hệ số 320%. Có 90% tỷ lệ gây Hỗn Loạn trong 2 hiệp và có 100% tỷ lệ kiến hàng giữa kẻ địch vào trạng thái Mê Hoặc trong 2 hiệp. Đưa bản thân và hàng đầu đồng minh vào trạng thái Phá Phong trong 2 hiệp và xóa toàn bộ đồng minh hiệu ứng bất lợi. Giảm toàn quân địch 30% lực công và 30% tỷ lệ tổn thương trong 2 hiệp. Hồi bản thân 68 nộ, đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Hỗn Loạn (CC mềm): Tấn công đồng minh (Đánh Thường).

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Mê Hoặc: Tăng 120% tỷ lệ tổn thương và sát thương gây ra. Hỗn Loạn và không thế xua tan.

Phá Phong: Tăng 30% lực công và phòng thủ. Không thể xua tan.

Liên Kết: Tăng 35% tỷ lệ miễn thương, kháng khống chế và đỡ đòn (có thể vượt giới hạn)

Last updated