Khống Chế

Tên

Chi Tiết

[CC cứng]

Không thể hành động

[CC cứng]

Không thể hành động

[CC cứng]

Không thể sài kỹ năng

[CC cứng]

Không thể hành động

[CC cứng]

Không thể hành động

[CC cứng]

Không thể hành động. Không nhận sát thương từ kỹ năng, chỉ nhận sát thương từ đòn đánh thường. Giảm 30% tỷ lệ tổn thương và 30% tỷ lệ miễn thương.

[CC cứng]

Tăng % hệ số sát thương và tỷ lệ sát thương, hỗn loạn

Không thể hành động

Không thế tung kỹ năng

Tấn công đồng minh

Không thể hành động

Không thể hành động

Last updated