Xích Nguyệt

Trang bịLevelLoạiHệThuộc tính

106

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +14,000

106

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +14,000

106

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +14,000

106

Nón

No Limit

vật phòng +12,000

106

Giáp

No Limit

vật phòng +12,000

106

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +15,000

106

Giày

No Limit

tốc độ +14,000

106

Đai

No Limit

thể lực +150,000

Set Bonus

  • 2 món: Nhạy bén +5000. Tinh thần +5000. Thể lực +5000. Lực tay +5000.

  • 4 món: Nhạy bén +6000. Tỷ lệ tổn thương +40%. Giảm thủ địch +30%.

  • 6 món: Nhạy bén +10000. Tỷ lệ miễn thương +40%. Giảm công địch +40%

Last updated