Linh Phong

Trang bịLevelLoạiHệThuộc tính

106

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +18,000

106

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +18,000

106

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +18,000

106

Nón

No Limit

vật phòng +16,000

106

Giáp

No Limit

vật phòng +16,000

106

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +20,000

106

Giày

No Limit

tốc độ +18,000

106

Đai

No Limit

thể lực +220,000

Set Bonus

  • 2 món: Tỷ lệ tổn thương +25%. Tỷ lệ miễn thương +15%.

  • 4 món: Nhạy bén +20000. Giảm thủ địch +30%.

  • 6 món: Tỷ lệ tổn thương +35%. Tỷ lệ hợp kích +15%. Sau khi giải phóng kỹ năng, gây DOT hệ số 70% trong 1 hiệp.

Last updated