Sakura Warrior

  • Lực tay: 40.000 (40%)

  • Nhanh nhẹn: 42.000 (42%)

  • Tinh thần: 30.000 (30%)

  • Thể lực: 380.000 (38%)

Thiên phú

  • Tăng lượng nhạy bén, lực tay và thể lực theo phần trăm. Bẩm sinh có 86% tốc độ, 115% tỷ lệ tổn thương và 70% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng toàn quân ta 116% tốc độ, 30% lực công và bỏ qua 30% phòng thủ địch. Tăng hàng giữa/sau phe ta 30% miễn giảm sát thương sau cùng. Tăng đồng minh mang ngũ hành Thủy, Lôi Phong 25% tỷ lệ thành công khống chế và đồng minh mang ngũ hành Thủy, Hỏa Thổ 25% kháng khống chế. Tăng đồng minh (trừ bản thân) 50% HP và tăng bản thân 100% HP. Giảm toàn quân địch 30% lực công và 30% tỷ lệ miễn thương. Với mỗi 10% HP mất, tăng bản thân 3% lực công và 4% sát thương sau cùng. Khi bắt đầu lượt của bản thân, trừ 80% HP hiện tại toàn đội. Bỏ qua địch 55% tỷ lệ thành công khống chế, 150% Phản Thương, Siêu Né và Né Nhanh. Miễn dịch Suy Yếu, Giảm Nộ, Chủng Tử Vong và Độc Phong.

  • Thức tỉnh lần 1: Khi bị tấn công, tăng bản thân 15% tốc độ trong 1 hiệp.

Kỹ năng

  • Tấn công hệ số 300% lên toàn quân địch và gây thêm hai lần sát thương (Huyễn Công) hệ số 150% lên toàn quân địch. Khiến 1 kẻ địch bất kỳ vào trạng thái Độc Phong trong 2 hiệp. Khiến 2 kẻ địch bất kỳ vào trạng thái Ngịch Phong hệ số 30% trong 2 hiệp. Đưa 2 đồng minh bất kỳ vào trạng thái Liên Kết trong 2 hiệp. Đưa hàng giữa/sau đồng minh vào trạng thái Hoán Đổi Vị Trí và Siêu Né trong 2 hiệp. Đưa bản thân vào trạng thái Né Nhanh trong 1 hiệp. Hồi bản thân 68 nộ và đồng minh 30 nộ.

Last updated