Lốc Xoáy

Set Bonus

  • 2 món: Tỷ lệ cứu viện +20%. Tỷ lệ tổn thương +30%. Tỷ lệ miễn thương +30%.

  • 4 món: Nhạy bén +24000. HP +20%. Kháng khống chế +15%.

  • 6 món: Nhạy bén +26000. Giảm công địch +30%. Khi bị tấn công, có 40% đưa bản thân vào trạng thái Miễn Khống Chế trong 2 hiệp.

Last updated