Anh Dũng

Set Bonus

  • 2 món: Nhạy bén +12000. Tỷ lệ tổn thương +30%.

  • 4 món: Nhạy bén +16000. Tỷ lệ thành công khống chế +40%. Sau khi giải phóng kỹ năng, sát thương thêm +30%.

  • 6 món: Nhạy bén +22000. Tỷ lệ miễn thương +40%. Sau khi bị tấn công, có 50% xóa hiệu ứng bất lợi bản thân.

Last updated