Cyber Naruto

  • Lực tay: 42000 (42%)

  • Nhanh nhẹn: 40000 (40%)

  • Tinh thần: 42000 (42%)

  • Thể lực: 260000 (26%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén, lực tay và thể lực theo phần trăm (60%). Bẩm sinh có 86% tốc độ, 75% tỷ lệ tổn thương và 65% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng toàn quân ta 116% tốc độ, 30% lực công, 35% HP và 30% tỷ lệ tổn thương. Tăng hàng giữa phe ta 20% sát thương sau cùng. Tăng hàng sau phe ta 15% tỷ lệ thành công khống chế. Giảm phe địch 20% lực công. Giảm kẻ địch mang ngũ hành Lôi 30% tỷ lệ miễn thương, kẻ địch mang ngũ hành Thủy 40% phòng thủ và kẻ địch mang ngũ hành Hỏa 20% miễn giảm sát thương sau cùng. Bản thân bỏ qua địch 55% tỷ lệ thành công khống chế và 150% Phản Thương. Bỏ qua Siêu Né, Né Nhanh. Miễn dịch Mù và Chủng Tử Vong.

  • Thức tỉnh lần 1: Miễn dịch Suy Yếu và Độc Phong.

Kỹ năng

  • Tấn công toàn quân địch hệ số 330% và gây thêm hai lần sát thương (Huyễn Công) hệ số 150% cho toàn quân địch. Hồi HP hệ số 50% và xóa hiệu ứng bất lợi cho toàn quân ta. Có 35% đưa hàng giữa phe ta vào trạng thái Bá Thể trong vòng 2 hiệp và có 30% đưa hàng sau phe ta vào trạng thái Né Nhanh trong vòng 2 hiệp. Khiến hàng giữa phe địch rơi vào trạng thái Suy Yếu và hàng đầu phe địch vào trạng thái Nghịch Phong trong 2 hiệp. Hồi bản thân 68 nộ, đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Siêu Né: Né toàn bộ sát thương. Có thể xóa.

Suy Yếu: Giảm 40% tốc độ và phòng thủ. Không thể nhận hiệu ứng tăng ích. Không thể xua tan.

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Né Nhanh: Né toàn bộ sát thương và hiệu ứng bất lợi. Không thể xóa.

Mù: CC cứng.

Độc Phong: Không thể hành động. Mất 30% HP hiện tại khi đến lượt. Không thể xóa.

Bá Thể: Miễn dịch hiệu ứng bất lợi. Không thể xóa.

Nghịch Phong: Giảm 30% kháng khống chế và hệ số trị liệu, Không Thể Xua Tan.

Last updated