Hỏa Ý Chí

Hỏa Ý Chí (1,600,000 Áo nghĩa và 1,395,000 Áo nghĩa thức tỉnh)

Chi Tiết

Tiêu Tốn

Bậc 1

– Tấn công tất cả kẻ thù hệ số 100%. Có 10% gây Nghiền Nát(Tạm dịch) kẻ thù trong 2 hiệp.

  • 1,600,000 Áo nghĩa

  • 100,000 Áo nghĩa thức tỉnh

Bậc 2

– Tấn công tất cả kẻ thù hệ số (200% / 220% / 240% / 260% / 280%). Có 10% gây Nghiền Nát(Tạm dịch) kẻ thù trong 2 hiệp.

  • 20,000⇒24,000 Áo nghĩa thức tỉnh(để nâng max cấp)

Bậc 3

– Tấn công tất cả kẻ thù hệ số 280%. Có 10% gây Nghiền Nát(Tạm dịch) kẻ thù trong 2 hiệp. Giảm phòng thủ của hàng sau kẻ thù (5% / ? / ? / 30%) trong 2 hiệp.

  • 25,000⇒29,000 Áo nghĩa thức tỉnh(để nâng max cấp)

Bậc 4

– Tấn công tất cả kẻ thù hệ số 280%. Có 10% gây Nghiền Nát(Tạm dịch) kẻ thù trong 2 hiệp. Giảm 30% phòng thủ hàng sau kẻ thù trong 2 hiệp và tăng lực công hàng giữa đồng minh (6% / 12% / 18% / 24% / 30%) trong 2 hiệp.

  • 30,000⇒34,000 Áo nghĩa thức tỉnh(để nâng max cấp)

Bậc 5

– Tấn công tất cả kẻ thù hệ số 280%. Có (20% / 30% / 40% / 50% / 60%) gây Nghiền Nát(Tạm dịch) kẻ thù trong 2 hiệp. Giảm 30% phòng thủ hàng sau kẻ thù trong 2 hiệp và tăng lực công hàng giữa đồng minh thêm 30% trong 2 hiệp.

  • 35,000⇒39,000 Áo nghĩa thức tỉnh(để nâng max cấp)

Bậc 6

– Tấn công tất cả kẻ thù hệ số 280%. Có 60% gây Nghiền Nát(Tạm dịch) kẻ thù trong 2 hiệp. Giảm phòng thủ hàng sau kẻ thù đi 30% trong 2 hiệp và tốc độ (5% / 10% / 15% / 20% / 25%) trong 2 hiệp, tăng lực công hàng giữa đồng minh trong 2 hiệp.

  • 40,000⇒44,000 Áo nghĩa thức tỉnh(để nâng max cấp)

Bậc 7

– Tấn công tất cả kẻ thù hệ số 280%. Có 60% gây Nghiền Nát(Tạm dịch) kẻ thù trong 2 hiệp. Giảm 30% phòng thủ của hàng sau đối phương trong 2 hiệp và tốc độ 25% trong 2 hiệp, tăng lực công hàng giữa đồng minh thêm 30% trong 2 hiệp và hồi (10/20/30/40/50) điểm nộ.

  • 45,000⇒49,000 Áo nghĩa thức tỉnh(để nâng max cấp)

Bậc Cuối

– Tấn công tất cả kẻ thù hệ số 280%. Có 60% gây Nghiền Nát(Tạm dịch) kẻ thù trong 2 hiệp. Giảm 30% phòng thủ của đối phương trong 2 hiệp và tốc độ 25% trong 2 hiệp, tăng lực công hàng giữa đồng minh thêm 30% trong 2 hiệp và hồi 50 điểm nộ. Có (50% / 100% / 100% / 100% / 100%) cơ hội xóa hiệu ứng xấu cho (1 / 1 / 2 / 3 / tất cả) đồng minh.

  • 50,000⇒54,000 Áo nghĩa thức tỉnh(để nâng max cấp)

Last updated